Bultaco Rapita 250, 1975

on of the first ‘enduros’